Xuất khẩu hàng may mặc của Myanmar đạt 1,8 tỷ đô la mỹ trong năm tài khóa 2017

Xuất khẩu hàng may mặc của Myanmar đạt 1,8 tỷ đô la mỹ trong năm tài khóa 2017

Xuất khẩu hàng may mặc của Myanmar đạt 1,8 tỷ đô la mỹ trong năm tài khóa 2017